Podnikanie správcovskej spoločnosti je založené na zhromažďovaní prostriedkov od verejnosti predajom podielových listov spravovaných podielových fondov a investovanie takto získaných prostriedkov do produktov finančného trhu pri dodržaní pravidiel rozdelenia rizika. Podnikanie správcovskej spoločnosti je licencovaná a regulovaná činnosť. Zároveň vyžaduje vykonávanie opakujúcich sa činností, ktoré je možné algoritmizovať a automatizovať. To je cieľom produktu NEXIN FUNDS.

 

 

Štruktúra programu

 

Štruktúra programu kopíruje činnosti správcovskej spoločnosti

–        zhromažďovanie prostriedkov predajom podielových listov jednotlivých podielových fondov správcovskej spoločnosti

–        vedenie evidencie podielnikov na individuálnych klientských účtov

–        výpočet poplatkov pri predaji a spätnom odkúpení podielových listov a odmeny distribútorov

–        správa prostriedkov získaných predajom podielových listov 

–        sledovanie majetku v podielovom fonde a jeho oceňovanie

–        limity a obmedzenia - compliance

–        výpočet aktuálnej hodnoty podielu

–        výpočty nákladov na správu, odmeny depozitára a správcu.

 

Program má takmer totožnú obsluhu s programom BROKER a umožňuje ľahký prechod užívateľov k obsluhe produktu FUNDS.

 

 

A.   PODIELNICI – Pasívne operácie

 

Evidencia podielových fondov

      Obsahuje údaje o podielových fondoch, ktorých podielové listy správcovská spoločnosť predáva.               

      -          určené poplatky pri kúpe/predaji podielových listov

      -          určené poplatky za správu fondov z priemernej hodnoty majetku v podielovom fonde

 

Podielové listy

          Predávané podielové listy jednotlivých podielových fondov.

 

Evidencia podielnikov

      -          adresár podielnikov s počtom podielových listov

      -          evidencia distribútorov

      -          potvrdenie o výplate a zdanení výnosu

 

Evidencia operácií podielnikov – predaj a spätný odkup podielových listov 

1. Vydanie podielového listu

-          zmluva o predaji podielového listu

2. Spätná kúpa podielového listu

      -          zmluva o spätnom odkupe podielového listu

      -          žiadosť o spätný odkup podielového listu

      -       generovanie a import služieb SCP O56 –prvotný predaj/úpis cenných papierov, O54-spätný odkup  podielových listov v zaknihovanej podobe.

3. Výplata výnosu z podielových listov

4. Výpočet dane podľa osobitnej sadzby a vydanie potvrdenia o zrazenej dani.

 

 

 

Predajné miesta – agenti a agentúry 

1.       Odmena distribútorom zo vstupného poplatku

2.       Podiel distribútrov z poplatkov za správu podielových fondov

 

Alternatívny export do účtovného systému

 

B. FUND MANAGER – Aktívne operácie

 

Je modul slúžiaci na podporu a evidenciu operácií s majetkom v podielových fondoch spravovaných správcovskou spoločnosťou.

 

Evidencia pokynov daných správcovskou spoločnosťou depozitárovi

      - evidencia pokynov daných správcovskou spoločnosťou depozitárovi alebo iným sprostredkovateľom na obstaranie finančných produktov pre jednotlivé spravované podielové fondy

 

Denník operácií

      - zoznam operácií (nákupov, predajov, menových konverzií, depozitov a podobne) realizovaných s majetkom v podielovom fonde uskutočnených depozitárom na základe pokynov správcovskej spoločnosti

 

Alternatívny export do účtovného systému

 

Záväzky a pohľadávky v podielovom fonde

Sledovanie záväzkov podielového fondu za správu a poplatky depozitárovi

 

 

Portfólio podielového fondu

Je vytvorené súčasťami:

1.      Portfólio podielového fondu v cenných papieroch

2.      Portfólio podielového fondu v iných finančných produktoch

3.      Portfólio v termínovaných vkladov

4.      Zostatky bežných účtov

Aktíva v podielovom fonde zistené na základe záznamov v denníku operácií k určenému termínu. Trhové ocenenie aktív v podielovom fonde k danému dňu.

 

Alternatívny export do účtovného systému

 

C. VÝPOČTY

 

Z údajov uvedených v predchádzajúcich evidenciách sú počítané ďalej uvedené položky, ktoré sú ukladané v evidencii výpočty.

 

I. Aktíva

Portfólio podielového fondu v cenných papieroch

      - ocenenie cenných papierov v trhovej hodnote

Hodnota aktív podielového fondu k danému dňu

Hodnota aktív podielnika  podľa jednotlivých druhov investícií

 

 

II. Pasíva

Počet podielových listov v obehu

(= počet vydaných podielových listov- počet spätne odkúpených podielových listov) pre jednotlivé nominálne hodnoty podielových listov osobitne)

Počet podielových listov v obehu k danému dňu

Počet predaných podielových listov za sledované obdobie

Počet spätne odkúpených podielových listov za sledované obdobie

 

Aktuálna hodnota podielového listu k danému dňu

 

Predajná a kúpna cena podielového listu platná pre dané obdobie (deň)

 

Odmena správcovskej spoločnosti počítaná z dennej hodnoty aktív v spravovanom podielovom fonde

 

 

 

D. LIMITY a OBMEDZENIA - COMPLIANCE

 

Výpočtový modul sledujúci zlúčiteľnosť podnikania so zákonom a štatútom podielového fondu, najmä dodržovania zákonom alebo štatútom určených pravidiel pre rozloženie rizika. Sleduje jednotlivé inštrumenty rozdelené v súlade so zákonnou úpravou pre kolektívne investovanie podľa ich rozčlenenia v zákone o kolektívnom investovaní.

 

 

 

E. ROZHRANIA

 

Slúžia na prenos údajov obsiahnutých v systéme medzi: tieto komponenty programu sú dodávané na objednávku a vyžadujú prispôsobenie k existujúcim informačným systémom správcovskej spoločnosti a poskytovateľom dát.

1.      Firemným informačným systémom

2.      Do účtovného systému (pri použití systému automatickej predkontácie – voliteľné)

3.      Vstup údajov z trhu (kurzové lístky)

4.      Vstup údajov z homebankingu