Nexin Technology s.r.o.

 

Depozitár PF

 

 

Ponúkame Vám na účely kontroly správy podielových fondov informačný systém   DEPOZITÁR PODIELOVÝCH FONDOV   ,ktorý  vychádza zo systému NEXIN FUNDS pre správu podielových fondov a je upravený pre činnosti depozitára .

Obsahuje moduly

1. Modul FUND MANAGER, ktorý umožňuje vo Vami  požadovanej štruktúre ,

     -      sledovanie  aktív a pasív v podielových fondov ,

     -      výpočet aktuálnej hodnoty podielu  ku dňu ocenenia ,

     -      pokyny správcovskej  spoločnosti,

     -      sledovanie obchodov s majetkom  v podielovom fonde , či bola prevádzaná  protihodnota v prospech  majetku v podielovom fonde na princípe platby oproti  dodávke, ak to povaha obchodu alebo obchodné  zvyklosti nevylučujú, v  lehotách obvyklých naregulovanom  trhu,  kde  sa  obchod  uskutočňuje  a  v prípade  obchodov   uzavretých   mimo   regulovaného   trhu  v  zmluvne dohodnutých lehotách, ktoré sú obvyklé pre daný typ obchodov,

     -      kontroluje  dodržiavanie  pravidiel  obmedzenia  a  rozloženia  rizika,

     -      kontroluje výpočet  a úhradu odplaty  správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu,

     -      import trhových cien z BCPB, Bloombergu , Reutra do systému pre oceňovanie.

 

2. Modul ČÍSELNÍK Manager

     -      obsahuje kastomizačné nastavenie a konštanty

     -      nastavenia vstupných parametrov , vstupných poplatkov, poplatky za správu, za výkon činnosti depozitára .

 

3 .  Modul PODIELNIK  , ktorý umožňuje na základe importu z NEXIN FUNDS, alebo z HB:

     -      kontrolu  pohybov  vydávania a vyplácania podielových listov jednotlivým klientom .

     -      stiahnutie informácií z bežných účtov  o platbách, za ktoré klienti kupujú podielové listy (PL) jednotlivých podielových fondov (PF)

     -      počet podielových listov  vydaných jednotlivým podielnikom v daný deň za poslednú vyrátanú hodnotu podielu a celkovo od začiatku predaja

     -       informácie o náhlasených redemáciach PL (Žiadosti) v daný deň a celkovo od začiatku predaja

     -       vypočíta hodnotu vstupných poplatkov za daný deň a celkovo od začiatku predaja .

 

4. Modul ČÍSELNÍK Podielnik – obsahuje kastomizačné nastavenie a konštanty

 

 

Dodávka systému je rozdelená na dodávku Jadra systému a dodávku Užívateľských modulov vyvíjaných na požiadavku užívateľa. Implementácia je možná do 4-6 týždňov od objednávky na základe implementačného harmonogramu dohodnutého s užívateľom. V cene je aj prepojenie  na systém NEXIN FUNDS a na iné existujúce prepojenia (BCPB, CDCP, Home banking OTP , Reuter, Bloomberg,..). Výroba špeciálnych tlačových zostáv nad rámec existujúcich zostáv, prípadne prídavných rozhraní na prepojenie s ostatnými informačnými systémami nie je v tejto cene a riadi sa podľa bežného cenníka alebo ďalších dohôd.   

 

Systém pracuje na HW bežných zariadeniach PC pod operačným systémom Windows NT/2000/XP .