Nexin Technology s.r.o.

 

Riešenia pre finančný trh

 

Systém BROKER   spolu so svojimi podsystémami DEPOZITAR, BRIDGE, TRADER, FIFO, TREASURY, POBOČKA a NTPOBOČKA  slúži na automatizáciu činností spojených s vykonávaním a evidenciou obchodných aktivít obchodníka s cennými papiermi alebo banky. Systém BROKER je rozhraním medzi trhom a klientom.

Pri jeho vývoji boli priamo využité skúsenosti z obchodovania a vyrovnávania obchodov na Slovenskom kapitálovom trhu od roku 1994, spolupráca s príslušnými divíziami Burzy cenných papierov v Bratislave, RM-Systému Slovakia a  Bratislavskej opčnej burzy. Na jeho vývoji sa cennými radami podieľalo viac ako 20 bánk a významných obchodníkov s cennými papiermi. Jeho jednoduchosť pri inštalácii a nasadení systém urobila najrozšírenejším a  zároveň uvážením pomeru výkon/cena najefektívnejším systémom na Slovensku. Vznikla bezpapierová technológia pre brokerské firmy s využitím rôznych exportno/importných rozhraní.

Tvorcovia systému okamžite reagujú na zmeny, ktoré zavádzajú trhy alebo CDCPP. Výpadky v dôsledku nekompatibility s okolitým prostredím sú tým prakticky vylúčené.

Podsystém NTPobočka slúži na podporu backoffice pri zbere údajov majitelov CP a vydávaní potvrdení na pobočkách obchodníka s CP alebo BANKY. Systém je postavený ako plná CLIENT-SERVER aplikácia so zabezpečením plnením podmienok MIFID-u.

Produkt NEXIN FUNDS slúži na evidenciu vydávania a pohybu podielových listov a na sledovanie majetku v podielovom fonde. Automatizuje spracovanie finančných pohybov na účtoch podielových fondov a aj trhové oceňovanie majetku v podielovvých fondoch v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a určenie predajnej/kúpnej hodnoty podielového listu.

 

Aktívna politika trhu práce

Rýchlosť vývoja a  jednoduchosť implementácie boli popri vynikajúcich referenciách z kapitálového trhu hlavným dôvodom, prečo v roku 1997 NÁRODNÝ ÚRAD PRÁCE pri automatizácii činností sprevádzajúcich aktívnu politiku zamestnanosti vybral Nexin Technology s.r.o. V súčasnosti tento produkt naďalej využíva Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny .